Välkommen till avdelning Lysmasken

Vår 1-3årsavdelning 

Under läsåret 22/23 är utvecklingsområden för hela förskolan normer och värden samt språk. Vårt tema för läsåret kommer att vara HAVET.
Barnen kommer att få bekanta sig med havet (och saker som finns i och vid havet) genom boken "Titta havet". Babblarna kommer att ge barnen uppdrag kopplade till vårt tema. Babblarna är ett gäng färgglada karaktärer som hjälper barn att komma igång med tal och språk. I Babblarnas värld är målet att babbla, prata, sjunga och leka tillsammans. Ur babbel och joller kommer tal och språk! Det finns ett stort intresse hos barnen redan från början och det spinner vi vidare på med vår äventyrspedagogik och vår läroplan. Tecken som stöd används i materialet.

På Lysmasken arbetar vi utifrån teorin om det kompetenta barnet. Barnets tro på sig själva står i centrum. Det är vår uppgift att uppmuntra och utmana barnen i vardagen och målet är att barnen ska bli självständiga och tro på sina egna förmågor.

Lysmaskens läroplansmål inför detta läsår är:

Förskolläraren ska ansvara för att varje barn upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker. (Lpfö-18, sid.15)

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta,uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften. (Lpfö-18, s.14)

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra. (Lpfö-18, s.12).
                                                                                                                               

Babblarna